Gældssanering i konkurs

I forbindelse med en konkurs kan personer, som enten hæfter eller kautionerer for skyldners gæld, ansøge om en gældssanering.

En gældssanering betyder, at man i en periode på tre år betaler et månedligt afdrag (dividende) til sine kreditorer. Efter de tre år, bliver den resterende gæld slettet for altid. Formålet med denne ordning er at tage hånd om de iværksættere, som har oparbejdet en så stor gæld, at det er urealistisk at de kan betale gælden tilbage.

En gældssanering omfatter al gæld. Også privat gæld. Dog skal den væsentligste del af gælden være erhvervsgæld.

Det er en betingelse for at kunne opnå gældssanering, at den vil medføre en varig forbedring af de økonomiske forhold. Det betyder, at man ikke kan få gældssanering, såfremt man hurtigt igen står i håbløs gæld. Derudover er det en betingelse, at man ikke har handlet uansvarligt i økonomiske sammenhænge, fx systematisk og over en længere periode oparbejdet gæld til det offentlige, eksempelvis i form af moms og manglende afregning af A-skatter.

Gennemførelsen af en gældssanering

Når konkursboet er klar til at blive afsluttet, indsender man en ansøgning om gældssanering til skifteretten (hent ansøgningsskemaet øverst til højre på www.domstol.dk). På baggrund af ansøgningen bestemmer skifteretten, om gældssaneringssagen skal indledes.

Ved indledning af en gældssanering udpeger skifteretten en advokat, der skal virke som skifterettens medhjælper i sagen. Ofte vil den advokat, som har fungeret som kurator for konkursboet, blive udpeget som medhjælper i gældssaneringssagen.

Sammen med medhjælperen udarbejder man et hustandsbudget. Budgettet omfatter både egne indtægter og eventuel ægtefælles/samlevers indtægter. Derimod indgår en ægtefælles/samlevers aktiver ikke i gældssaneringen. I budgettet indregnes et fast rådighedsbeløb, der eksempelvis udgør 10.670 kr. (2018-satser) for en ansøger og dennes ægtefælle/samlever. Såfremt man har hjemmeboende børn, forhøjes rådighedsbeløbet med et fast beløb pr. barn afhængig af barnets alder. Derudover indregnes en udgift til bolig omfattende samtlige udgifter ved boligen, herunder forsyning, forsikring mv. Denne udgift må som udgangspunkt ikke overstige 7.500 kr. (2018-satser) for et par, men hæves med 1.500 kr. (2018-satser) for hvert hjemmeboende barn under 18 år.

På baggrund af budgettet beregnes, hvor meget man, efter betaling af udgifter og efter fradrag af rådighedsbeløbet, kan betale til sine kreditorer pr. måned i tre år.

Man kan få gældssanering i konkurs selvom ens økonomiske forhold ikke er afklaret ved ansøgningen om gældssanering. Det forhindrer således ikke en gældssanering, at man står uden job efter konkursen.

Prisen for, at man ikke behøver at have afklarede økonomiske forhold er, at skifteretten kan forhøje dividendeprocenten, såfremt ens økonomiske forhold forbedres i løbet af de tre år, eksempelvis fordi man får et nyt job med en betydelig højere lønindtægt end de indtægter, man havde på tidspunktet for indledningen af gældssaneringen.

Det samlede beløb, som man skal betale over 3 år, kan man godt betale ud på én gang ved for eksempel at låne pengene hos et familiemedlem. Herved kan man være ude af gældssaneringen med det samme. Det hindrer dog ikke skifteretten i at forhøje dividenden, såfremt ens indtægt efterfølgende stiger. Det gælder dog kun i tilfælde, hvor ens forhold var uafklarede.

I praksis vil selve gældssaneringssagen som udgangspunkt vare i cirka 6 måneder.

Det er skifteretten alene, der vurderer, om betingelserne for gældssanering er opfyldt og skifteretten kan, uagtet at kreditorerne protesterer mod en gældssanering, stadfæste gældssaneringen. Skifteretten lytter dog til berettigede indsigelser fra kreditorerne.

Kort om gældssanering uden om konkurs

Man kan også ansøge om en gældssanering, selvom det ikke sker i forbindelse med en konkurs.

Den væsentligste forskel på gældssanering udenfor konkurs i forhold til en gældssanering i forbindelse med en konkurs er, at afdragsperioden ved gældssanering udenfor konkurs er fem år, i stedet for tre år. Dette indebærer, at man skal betale afdrag til sine kreditorer i en længere periode og kommer dermed til at betale en større del af gælden af.

I modsætning til gældssanering i konkurs, er det tillige en betingelse for gældssanering udenfor konkurs, at man har afklarede økonomiske forhold, hvilket primært vil sige et fast job, der svarer til ens kvalifikationer, og fast bopæl.

Tidsforløbet for en konkurs og efterfølgende gældssanering

Forløbet af en konkurs afhænger naturligvis af, hvilken type virksomhed, der er tale om, herunder hvilke aktiver, der er i konkursboet og hvor hurtigt de kan sælges.

Generelt set vil en konkurs og en efterfølgende gældssanering kunne gennemføres på samlet cirka 1 år, men ofte vil det kunne udstrække sig til op til 2 år.

Standardiseret kan forløbet skitseres således:

Skitsering af tidsforløb for konkurs efterfulgt af gældssanering