Gennemførelsen af en gældssanering

Når konkursboet er klar til at blive afsluttet, indsender man en ansøgning om gældssanering til skifteretten (ansøgningsskemaet kan hentes på www.domstol.dk). På baggrund af ansøgningen bestemmer skifteretten, om gældssaneringssagen skal indledes.

Ved indledning af en gældssanering udpeger skifteretten en advokat, der skal virke som skifterettens medhjælper i sagen. Ofte vil den advokat, som har fungeret som kurator for konkursboet, blive udpeget som medhjælper i gældssaneringssagen.

Sammen med medhjælperen udarbejder man et hustandsbudget. Budgettet omfatter både egne indtægter og eventuel ægtefælles/samlevers indtægter. Derimod indgår en ægtefælles/samlevers aktiver ikke i gældssaneringen. I budgettet indregnes et fast rådighedsbeløb, der eksempelvis udgør 10.670 kr. (2018-satser) for en ansøger og dennes ægtefælle/samlever. Såfremt man har hjemmeboende børn, forhøjes rådighedsbeløbet med et fast beløb pr. barn afhængig af barnets alder. Derudover indregnes en udgift til bolig omfattende samtlige udgifter ved boligen, herunder forsyning, forsikring mv. Denne udgift må som udgangspunkt ikke overstige 7.500 kr. (2018-satser) for et par, men hæves med 1.500 kr. (2018-satser) for hvert hjemmeboende barn under 18 år.

På baggrund af budgettet beregnes, hvor meget man, efter betaling af udgifter og efter fradrag af rådighedsbeløbet, kan betale til sine kreditorer pr. måned i tre år.

Man kan få gældssanering i konkurs selvom ens økonomiske forhold ikke er afklaret ved ansøgningen om gældssanering. Det forhindrer således ikke en gældssanering, at man står uden job efter konkursen.

Prisen for, at man ikke behøver at have afklarede økonomiske forhold er, at skifteretten kan forhøje dividendeprocenten, såfremt ens økonomiske forhold forbedres i løbet af de tre år, eksempelvis fordi man får et nyt job med en betydelig højere lønindtægt end de indtægter, man havde på tidspunktet for indledningen af gældssaneringen.

Det samlede beløb, som man skal betale over 3 år, kan man godt betale ud på én gang ved for eksempel at låne pengene hos et familiemedlem. Herved kan man være ude af gældssaneringen med det samme. Det hindrer dog ikke skifteretten i at forhøje dividenden, såfremt ens indtægt efterfølgende stiger. Det gælder dog kun i tilfælde hvor ens forhold var uafklarede.

I praksis vil selve gældssaneringssagen som udgangspunkt vare i cirka 6 måneder.

Det er skifteretten alene, der vurderer, om betingelserne for gældssanering er opfyldt og skifteretten kan, uagtet at kreditorerne protesterer mod en gældssanering, stadfæste gældssaneringen. Skifteretten lytter dog til berettigede indsigelser fra kreditorerne