Konkursen og dens virkninger

Fra det tidspunkt, hvor skifteretten har besluttet at tage skyldner under konkurs, kan skyldner ikke længere bestemme over sine aktiver, fordi aktiverne fra dette tidspunkt udgør en del af konkursboet. Det er herefter alene den udpegede kurator, der kan råde over aktiverne og indgå aftaler om salg mv.

Konkursen omfatter kun de aktiver, som skyldner ejer på tidspunktet for konkursen og hvad der under konkursen tilfalder skyldner. Det betyder, at de penge, som skyldner tjener efter konkursen ikke omfattes af konkursen og at skyldner således kan råde over disse. Pensioner, børneopsparinger samt aktiver, der er nødvendige for, at skyldner og hans husstand kan opretholde et beskedent hjem, dvs. fjernsyn, vaskemaskine mv., omfattes heller ikke af konkursen.

Senest en uge efter konkursen er indtrådt, sender kurator en meddelelse om konkursen til alle kendte kreditorer. Kreditorerne opfordres til at anmelde deres krav (tilgodehavende) til kurator, idet det overskud, der måtte fremkomme ved salg af aktiver under konkursen fordeles, efter en lovbestemt prioritetsorden, til de kreditorer, der har anmeldt krav. Den del, som kreditorerne ikke måtte få dækket ved konkursen, kan de senere kræve betalt af skyldner, såfremt skyldner er en person. Såfremt en person har kautioneret for et selskabs gæld, kan kautionen kræves indfriet uafhængig af konkursen. Dog har personlige skyldner og personer, der hæfter for et selskabs gæld, mulighed for, efter en afdragsperiode, at få slettet den resterende del af sin gæld, se herom nedenfor under afsnittet Gældssanering i konkurs.

Kurator skal løbende give kreditorerne og skifteretten oplysninger om konkursboets behandling, herunder skal kurator fremsende følgende:

  • En meddelelse om konkursen inden 1 uge
  • En oversigt over aktiver og passiver inden 3 uger
  • En statusoversigt og redegørelse inden 4 måneder
  • En redegørelse hvert halve år.