Kurators rolle

Kurators job består i at afvikle virksomheden på en forsvarlig måde og få solgt skyldners aktiver bedst mulig til fordel for kreditorerne. Det er kurator, der iværksætter salgsbestræbelser, forhandler vilkår og i sidste ende beslutter om et fremsat bud, efter omstændighederne, er fordelagtig for boet. Ofte vil kurator have fået en uafhængig vurderingsmand til at vurdere værdien af aktiverne, således at kurator kan støtte sig hertil i vurderingen af, om et fremsat bud er fordelagtigt.

Formålet med en konkurs er at få omsat skyldners aktiver til penge og derefter fordele pengene ligeligt til kreditorerne (dog vil nogle kreditorer efter konkurslovens regler være fortrinsstillet frem for andre kreditorer, eksempelvis hvis man som kreditor har krav i form af løntilgodehavende eller lignende, eller har pant eller anden sikkerhed i skyldners aktiver).

Såfremt der inden konkursen er sket en begunstigelse af en kreditor eller andre (eksempelvis hvor en kreditor har fået betaling på bekostning af andre kreditorer), kan man, såfremt en række betingelser er opfyldt, omstøde betalingen, således at den begunstigede kreditor skal betale tilbage til konkursboet.

Kurator har pligt til at varetage samtlige kreditorers interesser og har derfor pligt til, om muligt og såfremt der er midler til det i konkursboet, at omstøde sådanne betalinger, således at pengene kan fordeles ligeligt til alle skyldners kreditorer.

I forbindelse med konkursbehandlingen er det også en del af kurators opgaver at foretage en undersøgelse af, hvorvidt der er grundlag for at indlede en sag om konkurskarantæne mod de personer, der var medlem af ledelsen af virksomheden. Konkurskarantæne betyder, at man i en periode får forbud mod at deltage i ledelsen af en virksomhed, hvori den pågældende ikke hæfter personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelse (aktieselskaber, anpartsselskaber mv.). En person kan pålægges konkurskarantæne, såfremt personen på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse vurderes uegnet til at deltage i ledelsen af en virksomhed. Det er skifteretten, der træffer afgørelse herom.

Kurator er udpeget af skifteretten og bliver via midlerne i konkursboet betalt for det udførte arbejde i forbindelse med konkursbehandlingen. Kurator laver ved slutningen af konkursen en beskrivelse af det udførte arbejde med anført timeforbrug og på baggrund heraf foreslår et passende honorar for det udførte arbejde, hvilket skal godkendes af skifteretten. Honoraret til kurator bliver modregnet i aktiverne i konkursboet, og, hvis der ikke er nok aktiver til dækning af kurators honorar, vil ovennævnte sikkerhedsstillelser, indbetalt i forbindelse med afsigelse af konkursdekretet, dække honoraret helt eller delvist.