Fælles vilkår for den treårige og den femårige ordning

Hvad er fælles for henholdsvis den treårige og den femårige ordning? Vi giver dig her kort en opsummering.

Hvordan søger du om at få gældssanering?

Ansøgning om gældssanering indsendes til skifteretten i det område, du bor i. Udførlig vejledning og ansøgningsskema findes på www.domstol.dk. Hent ansøgningen øverst til højre.

Hvordan indledes sagen?

Gældssaneringen indledes, når skifteretten træffer afgørelse herom. Det sker først efter et møde i skifteretten, hvor du uddybende skal redegøre for de forhold, som er beskrevet i gældssaneringsansøgningen. Derefter får du udpeget en medhjælper (en advokat, der fungerer som skifterettens medhjælper), som hjælper med at udfærdige budget og udarbejde en redegørelse for dine gældsforhold mm.

Hvilke fordringer er omfattet af gældssaneringen?

Gældssaneringen omfatter fordringer, der er stiftet inden tidspunktet, hvor sagen indledes.

Dette gælder også kautioner. Skifteretten kan dog bestemme, at man vælger et tidligere tidspunkt end ansøgningstidspunktet for gældssanering som skæringsdato. Det sker typisk i de situationer, hvor gælden er erhvervsmæssig, men hvor der er gået en årrække, siden denne håbløse gæld er stiftet. Her kan skifteretten bestemme, at den "normale" gæld i tiden efter erhvervsgælden ikke omfattes af saneringen.

Efter at gældssaneringssagen er indledt, kan der normalt ikke foretages udlæg og arrest for fordringer, der er stiftet før dette tidspunkt.

Uforholdsmæssigt store indbetalinger på pensionsordninger i en tid, hvor skyldner ikke reelt havde råd hertil, kan imidlertid godt inddrages i gældssaneringen. Dette sker af hensyn til kreditorerne, hvor man generelt ikke tillader, at aktiver føres i kreditorly.

For pantesikrede fordringer gælder, at det alene er den usikrede del af fordringen, der medtages i gældssaneringen - forudsat, at panthaver accepterer, at ejendommen har en lavere værdi end den faktiske værdiansættelse, som var udgangspunktet, da pantet blev noteret.

Hvilke budgetmæssige forudsætninger skal du opfylde?

Her gælder det såkaldte husstandsprincip, der betyder, at din samlevers/ægtefælles indtægter og udgifter også skal med i budgettet.

indtægtssiden medtages alle indtægter bortset fra:

  • Indtægter fra godtgørelser, forsikringssummer m.v., der kompenserer modtageren for en ikke økonomisk skade.

udgiftssiden medtages:

  • Rimelige udgifter til bolig.
  • Bidragsforpligtelser.
  • Udgifter til særlige behov.
  • Rådighedsbeløb.

Udgifter til børn medtages ikke, med mindre disse overstiger indtægterne i form af børnefamilieydelse, børnetilskud, børnebidrag, børnepension og andre indtægter, der vedrører husstandens børn. Der udarbejdes et særskilt budget for børnene. Såfremt børnebudgettet viser et overskud, indgår overskuddet ikke som en indtægt i ansøgerens budget. Viser børnebudgettet derimod et underskud, vil dette blive medtaget i ansøgerens budget som en udgift.

Derudover skal du i budgettet opfylde et princip om at minimere udgifterne

Kan faste udgifter til for eksempel en bil nedbringes, uden at der sker forringelser af indtjeningsmulighederne, bør dette ske. Såfremt udgifterne til benzin på egen bil er de samme som til for eksempel bus- eller togkort, er der stadig en risiko for, at bilen kan gå i stykker og skal på værksted. Dette vil i givet fald medføre uforudsete udgifter, der hurtigt kan vælte budgettet, og den slags risikomomenter skal minimeres. Såfremt udgifter til bil skal medtages i budgettet, er det som udgangspunkt et krav, at bilen er nødvendig for, at skyldneren kan passe sit arbejde. Er det muligt at tage offentlige transportmidler til arbejde, vil en bil ikke være nødvendig ud fra et gældssaneringssynspunkt.

Hvad kan du få i rådighedsbeløb efter indgåelse af gældssanering?

Rådighedsbeløbet omfatter udgifter til tøj, mad, kontingenter til fritidsaktiviteter, biografture, ferier mv. Beløbet fastsættes på grundlag af Justitsministeriets satser, der reguleres en gang om året. I 2018 gælder følgende:

  • Kr. 6.290/md for skyldner - forhøjes med kr. 4.380/md, hvis skyldner har en ægtefælle/samlever. For børn op til 2 år er satsen kr. 1.720/md, børn fra 2-7 år kr. 2.200/md og børn over 7 år kr. 3.160/md.

Det betyder eksempelvis, at en familie, der består af to voksne og to børn på 1 og 4 år, har i alt kr. 14.590 i rådighedsbeløb (6.290 kr. + 4.380 kr. + 1.720 kr. + 2.200 kr.). Beløbet svarer populært sagt til det, som myndighederne anser for at være et rimeligt niveau at leve for, når alle faste udgifter til bolig mv. er betalt.

Kan gældssaneringen ophæves?

Svaret er ja, men kun hvis du ikke opfører dig ordentligt. På begæring af en fordringshaver kan skifteretten ophæve en kendelse om gældssanering, hvis skyldner under gældssaneringssagen har gjort sig skyldig i svigagtige forhold eller groft tilsidesætter sine pligter ifølge gældssaneringskendelsen.

Kan du spare op under skifterettens behandling af ansøgning om gældssanering?

Svaret er ja, og opsparingen kan også bruges til at betale sig ud af gældssaneringen før tid. Hvis skyldner, i perioden fra indlevering af ansøgning om gældssanering til Skifterettens endelige kendelse om gældssanering, har foretaget opsparing af et beløb, der skal indgå i gældssaneringen, forkortes afviklingsperioden med det antal måneder, som beløbet modsvarer i forhold til de månedlige afdrag i henhold til gældssaneringsbudgettet.

Konsekvensen heraf er, at den periode, hvor du skal opfylde de bestemte vilkår, der gælder ved gældssanering, forkortes tilsvarende.

Kan du optage lån og derved frigøre sig fra en indgået aftale om gældssanering?

Svaret er ja. Det fremgår dog ikke direkte af lovgrundlaget, hvorvidt skyldner, ud over at afkorte afviklingsperioden med et opsparet beløb, også kan gøre det samme ved at betale hele eller dele af det samlede beløb som følge af lån fra en tredjemand. Men i praksis anvendes denne løsningsmodel.

Et eksempel:

  • En skyldner får afsagt kendelse om gældssanering, og der fastsættes et månedligt afdrag på kr. 2.400. Er der tale om 5 års afdrag, vil den samlede sum herefter være kr. 144.000.
  • Skyldner får herefter et lån på dette beløb fra fx sine forældre, hvorefter alle afdrag betales på én gang.

Fordelen for skyldner er herefter, at han eller hun er fri for gældssaneringens levevilkår. For kreditorerne er fordelen, at de får udbetalt deres dividende på én gang.

Se forskellene mellem den treårige og den femårige ordning