Forhold, der kan forhindre, at du får gældssanering

Ved du, hvilke forhold der kan få betydning for, om du kan få gældssanering? Vi har listet en række forhold, som kan medføre, at gældssanering som udgangspunkt vil være udelukket.

Forhold der kan få betydning for om gældssanering er muligt

 • Skyldners økonomiske forhold er uafklarede. Vær dog opmærksom på, at der er lempeligere regler på dette punkt i den treårige gældssanering.
 • Skyldners erhvervsforhold er uafklarede. Dog ikke en hindring i den treårige gældssanering, hvis de uafklarede forhold skyldes den forudgående konkurs.
 • Skyldner har handlet uansvarligt i økonomiske anliggender - herunder særligt stiftet gæld efter håbløshedstidspunktet eller påtaget sig forpligtelser, som stod i misforhold til den økonomiske formåen.
 • Gælden vedrører forbrugsgæld.
 • En stor andel af gælden er til det offentlige og er oparbejdet systematisk.
 • En større del af gælden er opstået på grund af strafbare eller erstatningspådragende forhold.
 • Skyldner har undladt at betale afdrag trods rimelig mulighed herfor.
 • Skyldner har indrettet sig med henblik på gældssanering.
 • Skyldner stifter ny gæld, efter at gældssaneringssagen er indledt.
 • Øvrige særlige omstændigheder foreligger.

Det er altid en konkret vurdering, om ovennævnte forhold hindrer gældssanering, og bl.a. gældens alder har en betydning for denne vurdering. Eksempelvis kan en stor forbrugsgæld hindre gældssanering, hvis den kun er 1-2 år gammel, hvorimod den som udgangspunkt ikke er til hinder for gældssanering, hvis den er for eksempel 5 år gammel.

Ad: Skyldners økonomiske forhold er uafklarede

Værdifulde aktiver kan hindre indledningen af en gældssaneringssag, hvis der ikke er umiddelbar udsigt til, at aktiverne kan realiseres. Løsningen på dette problem er ligetil: Gældssaneringsansøgningen indsendes først, når aktiverne er afhændede.

Ejer skyldneren fast ejendom, behøver denne kun at blive solgt, hvis:

 • Boligudgiften er urimelig høj.
 • Der er friværdi i ejendommen, idet friværdien da skal anvendes til fordeling blandt kreditorerne.

Ad: Skyldners erhverv

Skyldner skal som udgangspunkt have et fast lønnet arbejde, hvor skyldner udnytter sin erhvervsevne, men i mere specielle tilfælde tillades dog også selvstændig virksomhed, hvis denne har en vis overskuelig størrelse, og det er muligt at udarbejde et retvisende budget (domstolspraksis angiver niveauet herfor).

Ad: Uansvarlighed i økonomiske anliggender

En række forskellige gældsposter kan spænde ben for, at du kan få gældssanering. For eksempel:

 • Letsindig gældsoptagelse i forhold til skyldners indtægtsmuligheder (eksempelvis optagelse af nyt lån til afdrag på allerede forfalden gæld).
 • Spekulationsgæld
 • Forbrugsgæld - der foretages en vurdering af gældens alder, størrelse og omstændighederne ved gældens pådragelse (fx sms lån).
 • Systematisk oparbejdet gæld til det offentlige.

Ad: Erstatningskrav eller strafbare forhold

Erstatningsbeløb i forbindelse med strafbare forhold eller bøder kan udgøre en barriere for at få gældssanering. Her gælder dog også et resocialiseringshensyn, hvor man siger, at "tiden læger alle sår". I et samfundsmæssigt perspektiv ønsker man således at hjælpe folk videre og undgå "dobbeltstraf".

Ad: Manglende afdrag trods mulighed herfor

Er der ikke betalt afdrag, når der var mulighed herfor (pengene er normalt brugt til forbrug), taler dette imod at få gældssanering. Det samme gælder, hvis du har bragt aktiver "i ly" for dine kreditorer. Det kan for eksempel være, at der er sket omregistrering af ejerskabet til større forbrugsgoder til for eksempel samlever eller ægtefælle, uden at du har modtaget tilsvarende købesum herfor.

Ad: Skyldners indretning på gældssanering

Øvrige eksempler på, at skyldner indretter sig på gældssanering, er, hvis der oprettes ægtepagt til fordel for ægtefællen, eller hvis forretningen drives i ægtefællens navn. Hvis skyldner driver virksomhed i ægtefællens navn med overskud, og alene hæver en mindre Iøn i virksomheden, som enten ikke modsvarer arbejdet, eller virker ublu i forhold til skyldners evner, vil opsparingen af aktiver i virksomheden kunne tillægges betydning, når beslutning om gældssanering skal træffes.

Endelig vil store indskud på pensionsordning, som ikke kan medtages under gældssaneringssagen, og som er foretaget umiddelbart før denne igangsættes, vægte negativt. Samme betydning har det, hvis du først indgiver begæring om gældssanering efter at være blevet alderspensioneret, idet kreditorerne herved unddrages muligheden for at få højere afdrag, fordi indtægten er lavere som pensionist end som lønmodtager.

Ad: Øvrige omstændigheder

Udover ovennævnte forhold har følgende eksempler også betydning for, om du kan forvente at få gældssanering:

 • Hvis du giver afkald på arv.
 • Hvis du begunstiger enkelte kreditorer på bekostning af andre.
 • Hvis du fortier noget under gældssaneringssagen.
 • Hvis du bortskaffer aktiver.

Har du brug for vejledning? Kontakt en af vores konsulenter.