Forskellene mellem den treårige og femårige ordning

Hvordan adskiller de to gældssaneringsordninger sig konkret med hensyn til betingelser?

Hvis du opfylder betingelserne for gældssanering, er den mest attraktive ordning den treårige, fordi den både er den mest lempelige i forhold til de krav, der skal opfyldes, og samtidig indebærer en hurtigere afvikling af gælden.

Kort fortalt kan man sige, at hvis du har drevet din virksomhed inden for lovens rammer, og har udøvet aktiv, seriøs ledelse af virksomheden, har du mulighed for at komme i betragtning til den treårige ordning. Det er dog en betingelse, at din virksomhed er afviklet under konkursbehandling eller har været under rekonstruktionsbehandling. Det er endvidere en betingelse, at ansøgning om gældssanering indsendes senest samtidig med, at konkursbehandlingen for din virksomhed afsluttes - ellers er det som udgangspunkt for sent.

Den treårige gældssanering har den fordel, at du kan opnå gældssanering, selvom du har uafklarede økonomiske forhold, og det er således uden betydning, om du fortsætter på arbejdsmarkedet, bliver bistandsmodtager, efterlønner eller pensionist. Det er dog en betingelse, at de uafklarede forhold er forårsaget af konkursen.

Alternativet til den treårige ordning, også kaldet "Gældssanering i konkurs", er den femårige gældssaneringsordning. Her skal du opfylde to væsentlige betingelser, som ikke gælder for den treårige ordning, og som alt andet lige gør det vanskeligere at opnå gældssanering, nemlig:

  • Du skal udnytte din erhvervsevne ved at være aktiv på arbejdsmarkedet. Samtidig skal du så vidt muligt have beskæftigelse inden for dit erhverv, dvs. du kan for eksempel ikke arbejde på fabrik, hvis du er uddannet revisor, idet du skal have en indtægt, der svarer til dit uddannelsesniveau/CV.
  • Du må ikke have uafklarede økonomiske forhold.

Årsagen til, at der eksisterer to forskellige gældssaneringsordninger er dels, at der også skal være adgang til at få gældssanering, hvis du ikke går konkurs med din virksomhed, men blot lukker den, uden at skifteretten har været indblandet heri. En anden baggrund for den femårige ordning er, at lønmodtagere, der ikke driver selvstændig virksomhed, også har mulighed for at få gældssanering gennem denne ordning, hvis de, af den ene eller anden årsag, er endt med en håbløs gæld.

Hvad betyder det, hvis de budgetmæssige forudsætninger ændres?

For både den femårige og treårige ordning gælder, at gældssaneringssagen undtagelsesvis kan genoptages, hvis skyldners indtægter falder - for eksempel som følge af jobskifte. Derimod er der en vigtig forskel i de to ordninger, hvis skyldners indtægter stiger. I den femårige ordning vil gældssaneringssagen ikke blive genoptaget, hvis skyldners indtægter stiger. Det modsatte gælder for den treårige ordning - her vil en stigning i indtægtsforholdene kunne medføre, at gældssaneringssagen genoptages og det aftalte afdragsbeløb reguleres i opadgående retning, såfremt gældssaneringen er opnået på uafklarede forhold.

Har man fået en treårig gældssanering på stabile vilkår, hvilket især kræver et fast lønnet arbejde, vil afdragene ikke kunne blive reguleret i opadgående retning på et senere tidspunkt.

Fælles for de to ordninger er, at tilfældighedsprægede indtægter, som lottogevinster, arv og lignende ikke medfører en stigning i afdragene til kreditorerne.

Læs hvilke forhold der kan forhindre, at du kan få gældssanering.