Frivillig Rådet

Frivillig Rådet består af fem repræsentanter fra korpset af Early Warnings frivillige rådgivere. Rådet er til for at skabe tættere samspil mellem de frivillige, tovholderne og Early Warning-konsulenterne.

Frivillig Rådet - et dialogforum

Med Frivillig Rådet ønsker vi at formalisere og supplere den løbende dialog med de enkelte frivillige, så vi sikrer indsigt i og forståelse for de frivilliges synspunkter.

Omvendt forventer vi, at Frivillig Rådets medlemmer får en større indsigt i udfordringer, vilkår og beslutningsgrundlag end ellers, og dermed vil fungere som ambassadører for initiativet.

Sammensætning af Frivillig Rådet

Frivillig Rådet består af i alt fem personer, hver repræsenterende en af de fem regioner. Repræsentanten udpeges af den regionale tovholder. Det er ikke et krav, at den pågældende frivillige rådgiver har bopæl i den region, som vedkommende repræsenterer. Såfremt et medlem udtræder af korpset, udpeger tovholder en ny repræsentant.

For at tage hensyn til både kontinuitet og fornyelse, er det besluttet at følge følgende rulleskema:

  • Pr. 1. januar i lige år udskiftes repræsentanten for Midtjylland, Syddanmark og Sjælland.
  • Pr. 1. januar i ulige år udskiftes repræsentanten for Hovedstadsregionen og Nordjylland.

Den enkelte frivillige deltager altså i Frivillig Rådet i to år, og der skiftes hhv. to og tre medlemmer hvert år.

Praktik

Frillig Rådet inviteres til de 5-6 årlige koordinationsmøder. Læs mere om koordinationsmøder i boksen herunder.

Relevante problemstillinger koordineres og drøftes løbende med medlemmerne af Frivillig Rådet.

Læs om repræsentanterne i det frivillige råd
 

Deltagelse på koordinationsmøder

Et centralt omdrejningspunkt i drift og udvikling af Early Warning har været tovholderkredsen, som siden initiativets start har holdt regelmæssige møder med deltagelse af Erhvervsstyrelsen.

Som et vigtigt led i videreudviklingen af samspillet med vores korps af frivillige, har repræsentanter for korpset af frivillige i flere år deltaget i en del af tovholdermøderne. Tovholdermøder med deltagelse af Erhvervsstyrelsen og Frivillig Rådet kaldes nu for koordinationsmøder.

Det er besluttet, at Frivillig Rådet indbydes til alle koordinationsmøder.