Privatlivspolitik for kontaktpersoner hos medvirkende virksomheder

Information om behandling af personoplysninger

For Early Warning er ansvarlig omgang med dine personoplysninger vigtig. Nedenfor kan du læse hvordan vi behandler personoplysninger om dig, og hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling.

Erhvervshusene i Danmark er fælles dataansvarlige

Erhvervshusene i Danmark har til formål at styrke dansk erhvervsliv. Som en del af erhvervshusenes aktiviteter varetages initiativet Early Warning, som yder sparring og rådgivning til danske virksomheder i krise eller på vej ud i en potentiel krise. Early Warning indsatsen gennemføres i et tværgående nationalt samarbejde mellem alle erhvervshusene.

I forbindelse med driften af Early Warning kan vi indsamle og behandle en række personoplysninger om dig.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os her: 

Erhvervshus Midtjylland S/I
CVR- nr. 40084606
Åbogade 15
8200 Aarhus N
E-mail: dpo@erhvervshusmidtjylland.dk

Erhvervshus Nordjylland
CVR-nr. 40084525
Niels Jernes Vej 10
9220, Aalborg Øst
E-mail: info@ehnj.dk

Erhvervshus Sydjylland
CVR-nr. 40086600
Billundvej 3
6500 Vojens
E-mail: dpo@ehsyd.dk

Erhvervshus Fyn
CVR-nr.: 40084509
Forskerparken 10 E
5230 Odense M
E-mail: dpo@ehfyn.dk

Erhvervshus Sjælland
CVR: 40084746
Fulbyvej 15
4180 Sorø
E-mail: info@ehsj.dk

Erhvervshus Hovedstaden
CVR-nr. 40084711
Symbion, Fruebjergvej 3
2100 København Ø
E-mail: dpo@ehhs.dk

Personoplysninger vi behandler

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Early Warning behandler i kun almindelige (ikke-følsomme) oplysninger om dig, såsom dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, din arbejds- eller private adresse, noter fra dine møder med Early Warning samt andre offentligt tilgængelige informationer om dig.

Til hvilke formål behandler vi personoplysninger om dig

Vi behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor.

Sparring og rådgivning -  Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at hjælpe din virksomhed bedst muligt i forhold til den krise eller mulige krise din virksomhed befinder sig i.

Statistik og måling - Vi kan behandle dine oplysningerne for at måle effekten af de aktiviteter, som vi udfører eller for at skabe øget viden om virksomhedskrisers udvikling og årsager og bedst mulige håndtering.

Overholdelse af gældende love og regler - Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at overholde love og regler, som vi er underlagt i forbindelse med driften af Early Warning eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser som påhviler os i henhold til gældende love og regler.

Early Warning anvender ikke dine personoplysninger til at træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering,

Vi bestræber os på at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer i dine oplysninger.

Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler (herunder indsamler, bruger og videregiver) dine almindelige personoplysninger på baggrund af følgende behandlingsgrundlag:

Behandlingen er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (nødvendig af hensyn til en opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse).

Hvis det er nødvendigt at behandler følsomme oplysninger eller oplysninger om strafbare forhold, vil det ske på baggrund af dit udtrykkelige samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a).

Deling af personoplysninger

Registrering i det fælles CRM-system: En del af de oplysninger som vi indsamler om dig, vil blive registreret i et fælles CRM-system, som kun Early Warning konsulenterne i landets Erhvervshuse har adgang til. Det sker med det formål, at sikre rammerne for bedre vidensdeling og udnyttelse af ressourcerne på tværs af Erhvervshusene. Erhvervshusene er fælles dataansvarlige for den behandling der sker i EWCRM-systemet. 

I det omfang du henvises til eksterne rådgiver, videregiver vi efter aftale dine kontaktoplysninger, herunder CVR-nr. og udvalgte aktiviteter og/eller dokumenter til disse med henblik på at yde dig og din virksomhed yderligere specialiseret og kompetent rådgivning.

Vi kan desuden videregive dit navn og e-mailadresse til samarbejdspartnere, der udfører tilfredshedsundersøgelse vedrørende vores rådgivning.

Herudover bruger vi databehandlere til at hjælpe os med at behandle oplysningerne under vores tilsyn, det kan f.eks. være hosting udbydere og andre tredjeparts tjenesteudbydere.

Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS

Vi kan i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger overføre oplysningerne til lande uden for EU/EØS.

Databeskyttelseslovgivningen i disse lande kan være lempeligere, end den er i Danmark og det øvrige EU/EØS, da der i størstedelen af tilfældene vil være tale om lande, hvor EU-kommissionen har vurderet, at databeskyttelsesniveauet ikke er på højde med databeskyttelsesniveauet inden for EU/EØS.

Hvis vi overfører dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS sker det på baggrund af de af EU-Kommissionen udarbejdede standardoverførelses-kontrakter, der er specielt udarbejdet til dette formål.

Du kan læse mere om overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS, på EU- Kommissionens hjemmeside.

Opbevaring af personoplysninger og behandlingssikkerhed

Dine Personoplysninger opbevares ikke længere end det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de er indsamlet. Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger i op til 2 år efter din sags afslutning, hvorefter dine oplysninger slettes eller anonymiseres. Der kan dog være tilfælde hvor længere opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med bogføring mv., eller hvor andre særligt tungtvejende grunde tillader det. Når dine oplysninger ikke længere er nødvendige, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Det er vores politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen gældende.

Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger baseret på artikel 6, stk. 1, litra e. Vi må i så fald ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser.

Du skal være opmærksom på, at hvis du trækker dit samtykke tilbage, har dette først virkning fra tidspunktet for tilbagetrækningen. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af oplysningerne frem til det tidspunkt, hvor du trækker dit samtykke tilbage.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, eller hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte det Erhvervshus, som du er tilknyttet.

Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over vores behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Opbevaring af personoplysninger og behandlingssikkerhed

Vi evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger.

Sidst revideret: 07-05-2019