Rekonstruktion

Formålet med en rekonstruktion er at videreføre en virksomhed, der er levedygtig, men midlertidigt ude af stand til at betale sin gæld. Der findes forskellige rekonstruktionsmodeller, og en rådgiver kan hjælpe dig med at finde den bedste løsning for din virksomhed. Her får du et kort overblik.

De to rekonstruktionsmodeller kan anvendes hver for sig og i kombination med hinanden. En rekonstruktion kan både gennemføres via skifteretten (indenretlig rekonstruktion) eller som en aftale mellem kreditorerne (udenretlig rekonstruktion).

Valget af model afhænger af den enkelte virksomhed og den konkrete situation. Det er dog vores erfaring, at indenretlig rekonstruktion i langt de fleste tilfælde ikke er relevant for mindre virksomheder. Det er simpelthen alt for dyrt. For mindre virksomheder handler det om at finde løsningerne udenretligt, evt. i forbindelse med en konkurs, og det hjælper vores erfarne konsulenter og erhvervsfolk gerne med sammen med vores netværk af erfarne advokater.

Hvad er indenretlig rekonstruktion?

Ved indenretlig rekonstruktion forstås at den gennemføres i skifteretten efter konkurslovens regler om rekonstruktion. Disse regler blev tilføjet ved en revision af konkursloven i 2011. Formålet var at sikre, at sunde dele af konkurstruede virksomheder i højere grad end tidligere kunne videreføres. I praksis er det sådan at rekonstruktion i konkursretlig forstand sjældent er relevant i mindre virksomheder – det er ganske enkelt for dyrt. Derfor ser vi oftest rekonstruktioner som er baseret på aftaler, evt. i forbindelse med konkurs af den kriseramte virksomhed.

Din virksomhed kan tages under rekonstruktionsbehandling, hvis virksomheden er insolvent, hvilket vil sige, at virksomheden ikke er i stand til at betale sine gældsforpligtelser, efterhånden som de forfalder, og den manglende betalingsevne ikke blot er midlertidig.

Læs mere om indenretlig rekonstruktion

Hvad er udenretlig rekonstruktion?

En udenretlig rekonstruktion foregår modsat indenretlig rekonstruktion udenom skifteretten, og er ikke reguleret af konkurslovens regler om rekonstruktion. Dette indebærer blandt andet, at rekonstruktionen ikke offentliggøres, hvilket kan sikre ro fra omverdenen, mens der arbejdes på en løsning.

En udenretlig rekonstruktion vil oftest bestå i en akkordordning med kreditorerne, en virksomhedsoverdragelse eller en kombination heraf, og i Early Warning er det oftest denne rekonstruktionsmodel, vi arbejder med, fordi indenretlig rekonstruktion er for dyrt for mindre virksomheder.

Akkordordning i en udenretlig rekonstruktion

En akkordordning kan antage flere forskellige former. En akkordordning indebærer dog oftest, at en del af virksomhedens gæld nedskrives samtidig med, at betalingstidspunktet udskydes og betalingerne sker i rater.

Kreditorerne kan ikke tvinges til at akkordere virksomhedens gæld i modsætning til, hvad der er tilfældet for en tvangsakkord i forbindelse med en indenretlig rekonstruktion. Dette indebærer, at akkordordningen kun er bindende for de kreditorer, der giver samtykke til ordningen. Gælden til de kreditorer, der ikke giver samtykke, vil således fortsat skulle betales fuldt ud til forfaldstid.

Hvis det skal lykkes at gennemføre en akkordordning med virksomhedens kreditorer, er det derfor altafgørende, at du udviser åbenhed over for kreditorerne samt, at de regnskaber og budgetter, der fremlægges i forbindelse med akkorddrøftelserne, er korrekte og realistiske.

Virksomhedsoverdragelse i en udenretlig rekonstruktion

Hvis du ønsker at overdrage din nødlidende virksomheds aktiver og aktiviteter, findes der to overdragelsesmodeller, som du bør overveje: en datterselskabsmodel eller en søsterselskabsmodel.

Uanset, hvilken model, der vælges, skal du være opmærksom på, at virksomhedens kreditorer ikke må blive stillet dårligere ved virksomhedsoverdragelsen. Du skal samtidig være opmærksom på, at en overdragelse, der gennemføres som led i en udenretlig rekonstruktion, ikke er beskyttet mod virksomhedens kreditorer. Dette indebærer, at enhver kreditor kan kræve sit tilgodehavende betalt undervejs, ligesom virksomheden heller ikke er beskyttet mod udlæg og konkursbegæringer i modsætning til, hvad der er gældende i forbindelse med en indenretlig rekonstruktion.

Når virksomhedsoverdragelsen er gennemført, må det vurderes, hvorvidt den tilbageværende virksomhed har tilstrækkelige midler til at betale samtlige kreditorer fuldt ud, eller om der skal indgås en akkordordning med kreditorerne. Det kan også være en mulighed, at du indgiver en konkursbegæring mod virksomheden.

Datterselskabsmodellen

Datterselskabsmodellen består i, at den nødlidende virksomheds sunde aktiver og aktiviteter overdrages til et bestående eller nystiftet datterselskab. Virksomheden bliver således moderselskab og modtager ejerandele (anparter/aktier) i det nye selskab som betaling for aktiverne. Datterselskab skal således som udgangspunkt ikke finansiere en købesum for aktiverne.

Formålet med denne model er at forberede et salg af datterselskabet. Modellen sikrer, at de sunde aktiviteter i den nødlidende virksomhed skilles fra og dermed bliver nemmere at sælge. Da den nødlidende virksomhed bevarer værdierne - men nu som en ejerandel i datterselskabet - sikres det, at der ikke "fjernes" værdier fra virksomheden til ugunst for kreditorerne.

Når virksomhedens ejerandele i datterselskabet er solgt, kan købesummen herfor anvendes til betaling af virksomhedens kreditorer - eventuelt i forbindelse med en akkordordning.

Søsterselskabsmodellen

Søsterselskabsmodellen består i, at den nødlidende virksomheds sunde aktiver og aktiviteter overdrages til et søsterselskab. Et søsterselskab er et selskab, som ejes af den samme person, som ejer den nødlidende virksomhed.

Søsterselskabet skal betale for de overdragne aktiver og aktiviteter. Det er i den forbindelse afgørende, at der foretages en vurdering af aktiverne med henblik på at sikre, at aktiverne overdrages til markedsprisen og dermed ikke blot forsvinder fra den nødlidende virksomhed.

Købesummen for aktiverne kan herefter anvendes til betaling af virksomhedens kreditorer - eventuelt i forbindelse med en akkordordning.

Overdragelse til tredjemand

Den nødlidende virksomhed kan naturligvis også overdrage sine aktiver og aktiviteter til en tredjemand, der ikke er forbundet med virksomheden. Det er i denne situation ligeledes afgørende, at der foretages en vurdering af aktiverne med henblik på at sikre, at aktiverne overdrages til markedsprisen.

Købesummen for aktiverne kan herefter på tilsvarende vis anvendes til betaling af virksomhedens kreditorer - eventuelt i forbindelse med akkordordning.

Vil du vide mere om dine muligheder med rekonstruktion? Kontakt en af vores erfarne konsulenter, som kan trække på et stærkt netværk af dygtige insolvensadvokater.