Udenretlig rekonstruktion

Formålet med en rekonstruktion er at videreføre en virksomhed, der er levedygtig, men midlertidigt ude af stand til at betale sin gæld.

Der findes forskellige rekonstruktionsmodeller, som både kan anvendes hver for sig og i kombination med hinanden. Valget af model afhænger af den enkelte virksomhed og den konkrete situation. En rekonstruktion kan både gennemføres via skifteretten (indenretlig rekonstruktion) eller som en aftale mellem kreditorerne (udenretlig rekonstruktion).

En udenretlig rekonstruktion foregår udenom skifteretten og er ikke reguleret af konkurslovens regler. Dette indebærer blandt andet, at rekonstruktionen ikke offentliggøres, hvilket kan sikre ro fra omverdenen, mens der arbejdes på en løsning.

En udenretlig rekonstruktion vil oftest bestå i en akkordordning med kreditorerne, en virksomhedsoverdragelse eller en kombination heraf.

Akkordordning

En akkordordning kan antage flere forskellige former. En akkordordning indebærer dog oftest, at en del af virksomhedens gæld nedskrives samtidig med, at betalingstidspunktet udskydes og betalingerne sker i rater.

Kreditorerne kan ikke tvinges til akkordere virksomhedens gæld i modsætning til, hvad der er tilfældet for en tvangsakkord i forbindelse med en indenretlig rekonstruktion. Dette indebærer, at akkordordningen kun er bindende for de kreditorer, der giver samtykke til ordningen. Gælden til de kreditorer, der ikke giver samtykke, vil således fortsat skulle betales fuldt ud til forfaldstid.

Hvis det skal lykkes at gennemføre en akkordordning med virksomhedens kreditorer er det derfor altafgørende, at du udviser åbenhed over for kreditorerne samt, at de regnskaber og budgetter, der fremlægges i forbindelse med akkorddrøftelserne, er korrekte og realistiske.

Virksomhedsoverdragelse

Hvis du ønsker at overdrage din nødlidende virksomheds aktiver og aktiviteter, findes der to overdragelsesmodeller, som du bør overveje: en datterselskabsmodel eller en søsterselskabsmodel.

Uanset, hvilken model, der vælges, skal du være opmærksom på, at virksomhedens kreditorer ikke må blive stillet dårligere ved virksomhedsoverdragelsen. Du skal samtidig være opmærksom på, at en overdragelse, der gennemføres som led i en udenretlig rekonstruktion, ikke er beskyttet mod virksomhedens kreditorer. Dette indebærer, at enhver kreditor kan kræve sit tilgodehavende betalt undervejs, ligesom virksomheden heller ikke er beskyttet mod udlæg og konkursbegæringer i modsætning til, hvad der er gældende i forbindelse med en indenretlig rekonstruktion.

Når virksomhedsoverdragelsen er gennemført, må det vurderes, hvorvidt den tilbageværende virksomhed har tilstrækkelige midler til at betale samtlige kreditorer fuldt ud, eller om der skal indgås en akkordordning med kreditorerne. Det kan også være en mulighed, at du indgiver en konkursbegæring mod virksomheden.

Datterselskabsmodellen

Datterselskabsmodellen består i, at den nødlidende virksomheds sunde aktiver og aktiviteter overdrages til et bestående eller nystiftet datterselskab. Virksomheden bliver således moderselskab og modtager ejerandele (anparter/aktier) i det nye selskab som betaling for aktiverne. Datterselskab skal således som udgangspunkt ikke finansiere en købesum for aktiverne.

Formålet med denne model er at forberede et salg af datterselskabet. Modellen sikrer, at de sunde aktiviteter i den nødlidende virksomhed skilles fra og dermed bliver nemmere at sælge. Da den nødlidende virksomhed bevarer værdierne - men nu som en ejerandel i datterselskabet - sikres det, at der ikke "fjernes" værdier fra virksomheden til ugunst for kreditorerne.

Når virksomhedens ejerandele i datterselskabet er solgt, kan købesummen herfor anvendes til betaling af virksomhedens kreditorer - eventuelt i forbindelse med en akkordordning.

Søsterselskabsmodellen

Søsterselskabsmodellen består i, at den nødlidende virksomheds sunde aktiver og aktiviteter overdrages til et søsterselskab. Et søsterselskab er et selskab, som ejes af den samme person, som ejer den nødlidende virksomhed.

Søsterselskabet skal betale for de overdragne aktiver og aktiviteter. Det er i den forbindelse afgørende, at der foretages en vurdering af aktiverne med henblik på at sikre, at aktiverne overdrages til markedsprisen og dermed ikke blot forsvinder fra den nødlidende virksomhed.

Købesummen for aktiverne kan herefter anvendes til betaling af virksomhedens kreditorer - eventuelt i forbindelse med en akkordordning.

Overdragelse til tredjemand

Den nødlidende virksomhed kan naturligvis også overdrage sine aktiver og aktiviteter til en tredjemand, der ikke er forbundet med virksomheden. Det er i denne situation ligeledes afgørende, at der foretages en vurdering af aktiverne med henblik på at sikre, at aktiverne overdrages til markedsprisen.

Købesummen for aktiverne kan herefter på tilsvarende vis anvendes til betaling af virksomhedens kreditorer - eventuelt i forbindelse med akkordordning.